Társasház alapítása, megszüntetése
Posted on: February 6, 2016, by : Éva Otártics-Bedenek
Társasház
Társasház

I. A társasház

A társasház fogalmát a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény a következő képen definiálja: „lakóépület és nem lakás céljára szolgáló épület”. A lakóépületnek kell tekinteni az olyan épületet, amelyben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

A nem lakás céljára szolgáló épület „minden egyéb olyan épület, amelyben legalább két, műszakilag megosztott önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiség van: társas irodaépület, társas üdülő, társas garázs.”

Mindezek alapján társasház akkor jöhet létre, ha az épületben legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség van vagy alakítható ki (üzlet, műhely, garázs, üdülőegység). Ezen pont margóján érdemes megjegyezni, hogy a fenti kritériumoknak megfelelő társasházban az ingatlanoknak akár egy tulajdonosa is lehet.

II. Társasház alapítása

Társasházat lehet alapítani fennálló és felépítendő épületre lehet. A fennálló épület esetében a társasház alapításnak három lehetséges módja van.

1. Az ingatlan valamennyi tulajdonosa vagy az ingatlan egyszemélyi alapító tulajdonosa az alapító okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet társasházat, ehhez szükséges a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is.

2. A bíróság bármely tulajdonos kérésére elrendelheti a közös tulajdonnak társasháztulajdonná való alakítást, ez esetben az alapító okiratot a bíróság ítélete pótolja.

3. Az egy vagy több épületben lévő lakások tulajdonosainak – tulajdoni hányad szerinti – többsége kérheti a bíróságtól önálló társasház alapítását, ha az nem sérti a megmaradó társasház tulajdonosainak méltányos érdekét. A keresetlevélhez mellékelni kell az alapító okiratot, illetve a tervezetét és a szükséges hatósági engedélyt.

Társasházat alapítani felépítendő épületre is lehet, ekkor a földrészlet egyszemélyi tulajdonosa vagy valamennyi tulajdonosa az épület építési engedéllyel ellátott tervrajzának megfelelően az alapítási szándékot okiratba foglalja, majd előzetes alapítás tényét ingatlan – nyilvántartásban a földrészlet III. számú tulajdoni lapjára feljegyzik. A feljegyzett alapítás ténye kihat arra is, aki később az ingatlanra nézve jogot szerez. A feljegyzésének az a feltétele, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő jogokat töröljék, illetve, hogy a felek megegyezzenek abban, hogy a társasház megalapítása után mely ingatlanokat fogják terhelni.

Társasház alapíthat az építőközösség is, ez esetben a szerződő felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy az épület felépítése végett együttműködnek és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást közös rendelkezésre bocsátják.

A társasház az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A társasház ingatlan – nyilvántartási bejegyzése jogerős és végrehajtható használatbavételi engedély alapján kérhető. A kérelem benyújtására az alapítóknak, a tulajdonostársaknak és az építtetőnek van jogosultsága.

Ha, a használatbavételi engedély eltér az építési engedélytől, akkor az ingatlan – nyilvántartási bejegyzés feltétele, hogy a változás szerint az alapító okiratot 60 napon belül módosítani kell és a szintenkénti alaprajzot a módosított alapító okirathoz kell csatolni. Ha, az alapító okiratot nem sikerült módosítani, akkor a bíróság jogerős ítéletégi a közösség a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmaznia a működésére.

Társasház alapítható Lakásszövetkezetből való kiválással is.

III. A társasház megszüntetése

A társasház megszüntetéséhez a tulajdonosok egyhangú döntése szükséges, az erről szóló határozat meghozható a közgyűlésen vagy a közgyűléstől függetlenül is. Ez esetben a földhivatal törli a társasházi törzslapot és a külön tulajdoni lapokat, az ingatlant pedig közös tulajdonként veszi nyilvántartásba.

A társasház tulajdonosai egyhangú döntéssel úgy is határozhatnak, hogy megszüntetik a társasházat és lakásszövetkezetté alakulnak át, feltéve, ha 2004. január 1. előtt a földhivatalba be volt jegyezve a társasház. Ekkor a külön tulajdoni viszonyokban nem történik változás, de a közös tulajdon a lakásszövetkezet tulajdonába kerül.

Leave a Reply