A számvizsgáló bizottság
Posted on: February 18, 2016, by : Éva Otártics-Bedenek

A számvizsgáló bizottság

A számvizsgáló bizottság a társasház gazdálkodását ellenőrző szerv. A számvizsgáló bizottságot a közgyűlés választja meg, illetve menti fel a közgyűlésen jelenlévők tulajdonostársak egyszerű szavazattöbbségével. A legalább egy elnökből és két tagból álló számvizsgáló bizottságot a tulajdonostársaknak saját maguk közül kell megválasztaniuk. A számvizsgáló bizottság tagjai közül választja meg elnökét; döntéseit szótöbbséggel hozza meg. A huszonöt albetétesnél nagyobb társasházban számvizsgáló bizottság választása kötelező. Nem lehet számvizsgáló bizottság elnöke és tagja, aki büntetett előéletű, valamint az ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

A számvizsgáló bizottság jogkörében eljárva:

bármikor ellenőrizheti a közös képviselő ügyintézését, havonta ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,

véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a beszámoló alapján elkészített éves elszámolást és a következő évi költségvetést, valamint a szervezeti-és működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat,

javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és tagjai díjazására,

összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

A számvizsgáló bizottsággal nem rendelkező társasház közösségének ellenőrzési jogkörét és feladatait az SZMSZ – ben kell megállapítani, amely előírhatja, hogy e feladatokat évente a közgyűlés határozatával felhatalmazott tulajdonostárs látja el.

Ha a gazdasági ellenőrzési feladatok ellátása számvizsgáló bizottság vagy a felhatalmazható tulajdonostárs hiánya miatt nem biztosítható, akkor az SZMSZ erről szóló rendelkezése esetén, valamint a számvitelről szóló törvény alapján könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő személy vagy olyan gazdálkodó szervezet is megbízható, amelynek van ilyen tagja vagy alkalmazottja.

A gazdasági ellenőrzést segítő személy

Ha a közösség éves pénzforgalma meghaladja a húszmillió forintot vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma meghaladja az ötvenet, a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója feladatellátásának segítésére gazdasági ellenőrzést segítő személyt kell igénybe venni. A gazdasági ellenőrzést segítő személy a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és regisztrált személy lehet.

A közösség éves pénzforgalma: a gazdálkodási évben, készpénzben és bankszámlán befolyt összes bevétel és kifizetett összes kiadás együttes összege, amely egy tényszám és nem tervezett összeg!

A gazdasági ellenőrzést segítő személy kötelezettsége vizsgálni és véleményezni az éves elszámolást, valamint a következő évi költségvetési tervezetet. E célból betekinthet a közösség számviteli nyilvántartásaiba, az azt alátámasztó bizonylatokba és dokumentumokba.

A gazdasági ellenőrzést segítő személy a véleményéről és vizsgálatának eredményéről – ideértve azt is, ha tudomást szerez a közösség vagyonának várható jelentős csökkenéséről, illetve más olyan tényről, amely társasházi tisztségviselő felelősségre vonását vonhatja maga után –, írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést. A gazdasági ellenőrzést segítő személy a társasház gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját meghívóhoz mellékelni kell, ennek elmulasztása esetén az e körbe tartozó napirendi pontokról hozott közgyűlési határozat érvénytelen. A közgyűlésre a gazdasági ellenőrzést segítő személyt kötelező meghívni, aki tanácskozási joggal vesz részt éves elszámolás és a következő évi költségvetési javaslat közgyűlési napirendi pont tárgyalásán

Nem kötelező a gazdasági ellenőrzést segítő személy igénybevétele, ha:

az ellenőrzési feladatok ellátása könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő személy vagy gazdálkodó szervezet által biztosított;

a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és regisztrált személy, vagy

a közös képviselő, az intézőbizottság elnöke vagy tagja mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és regisztrált személy, vagy társasház-kezelői, vagy ingatlankezelői szakképesítéssel rendelkezik és megfelel a társasházi törvény szerinti feltételeknek.

Leave a Reply